Thông tin chung

Ban tổ chức

Hội nghị Toàn quốc thường niên về các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS (NCID) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011; 2017 sẽ là năm thứ bảy của hội thảo này

Giới thiệu

Hội nghị Toàn quốc thường niên về các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS (NCID) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011; 2017 sẽ là năm thứ bảy của hội thảo này

Thông tin về hội nghị

Hội nghị Toàn quốc thường niên về các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS (NCID) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011; 2017 sẽ là năm thứ bảy của hội thảo này.

Hội đồng khoa học

Hội nghị Toàn quốc thường niên về các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS (NCID) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011; 2017 sẽ là năm thứ bảy của hội thảo này

Đối tác và Nhà tài trợ

Hội nghị Toàn quốc thường niên về các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS (NCID) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011; 2017 sẽ là năm thứ bảy của hội thảo này

Hội nghị đã tổ chức

Hội nghị Toàn quốc thường niên về các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS (NCID) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011; 2017 sẽ là năm thứ bảy của hội thảo này
top