Chương trình

Nội dung chương trình hội nghị

Đơn vị tổ hức: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hội Truyền Nhiễm Việt Nam (VSID), Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam (VCHAS) và Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).
top