Ban tổ chức

Viết bởi Hà Tùng Lượt xem: 320

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO, CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN,
LỄ TÂN VÀ HẬU CẦN HÔI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS TOÀN QUỐC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVBNĐTW ngày       tháng      năm 2017)

         

I.

Ban chỉ đạo hội nghị

   
 

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Kính

GĐ BVBNĐTW

Trưởng ban

 

2

ThS.BSCKII. Nguyễn Hồng Hà

PCT Hội Truyền nhiễm VN

Thành viên

 

3

TS. Hoàng Văn Tuyết

PGĐ BVBNĐTW

Thành viên

 

4

TS.Phạm Ngọc Thạch

PGĐ BVBNĐTW

Thành viên

 

5

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung

PGĐ BVBNĐTW

Thành viên

 

6

PGS.TS. Bùi Vũ Huy

Đại học Y Hà Nội

Thành viên

 

7

GS. TS. Guy Thweites

Giám đốc OUCRU Việt Nam

Thành viên

II.

Tổ thư ký

   
 

1

TS. BS. Tạ Thị Diêu Ngân

BVBNĐTW

Tổ trưởng

 

2

ThS. BS.Nguyễn Thị Hoài Dung

BVBNĐTW

Thành viên

 

3

ThS. BS. Nguyễn Kim Thư

BVBNĐTW

Thành viên

 

4

ThS. BS. Thân Mạnh Hùng

BV BNĐ TW

Thành viên

 

6

ThS. BS. Trần Thị Hải Ninh

BVBNĐTW

Thành viên

 

7

ThS. BS. Nguyễn Thị Liên Hà

Đại học Y Hà Nội

Thành viên

 

8

ThS. BS. Nguyễn Mạnh Trường

Đại học Y Hà Nội

Thành viên

 

09

ThS. BS. Vũ Quốc Đạt

Đại học Y Hà Nội

Thành viên

 

10  

Ths BS Phạm Minh Tuấn

BVBNĐTW

Thành viên

 

11

TS. Lê Thị Hội

BVBNĐTW

Thành viên

 

12

ThS.BS. Đình Văn Huy

BVBNĐTW

Thành viên

 

13

CN.Phạm Thị Nhài

BVBNĐTW

Thành viên

 

14

CN Nguyễn Bình Dũng

BVBNĐTW

Thành viên

 

15

 TS Trần Văn Giang

BVBNĐTW

Thành viên

 

16

Trần Băng Huyền

BVBNĐTW

Thành viên

 

17

Lê Nguyễn Minh Hoa

BVBNĐTW

Thành viên

III.

Tiểu Ban chuyên môn

   
 

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Kính

GĐ BVBNĐTW

Trưởng tiểu ban

 

2

BSCKII. Nguyễn Hồng Hà

PCT Hội Truyền nhiễm VN

Thành viên

 

3

PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung

PGĐ BVBNĐTW

Thành viên

 

4

PGS. TS. Bùi Vũ Huy

Đại học Y Hà Nội

Thành viên

 

5

ThS. BS. Nguyễn Văn Thắng

Hội Truyền nhiễm VN

Thành viên

 

6

ThS. BS.  Phạm Văn Tùng

Hội Truyền nhiễm VN

Thành viên

 

7

Ths. BS  Trương Văn Quý

Hội Truyền nhiễm VN

Thành viên

 

8     Các thành viên của  Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam (Danh sách kèm theo)

IV.

Tiểu Ban Lễ tân và thông tin tuyên truyền

 

1

Ths Lưu Quang Tiến

BVBNĐTW

Trưởng tiểu ban

 

2

BSCKI.Hà Văn Hạ

BVBNĐTW

Thành viên

 

3

ThS. Phạm Thị Ngọc Dung

BVBNĐTW

Thành viên

 

4

Hà Ngọc Tùng

BVBNĐTW

Thành viên

 

5

Phạm Thị Việt Anh

BVBNĐTW

Thành viên

V.

Tiểu Ban Hậu cần

   

 

1

ThS. Phạm Thị Nguyệt Quyên

BVBNĐTW

Phó tiểu ban

 

2

ThS.DS. Khuất Thị Oanh

BVBNĐTW

Thành viên

top